Op 1 juli 2016 trad een nieuwe procedure in werking (de zogenaamde IOS-procedure) die ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun onbetwiste facturen op andere ondernemingen zonder de tussenkomst van een rechtbank in te vorderen. Met onbetwiste vorderingen wordt bedoeld facturen die niet geprotesteerd worden, doch onbetaald blijven.

Vanaf september 2016 wordt de nieuwe procedure door ons kantoor toegepast in samenwerking met ons vast deurwaarderskantoor. Een eerste evaluatie op ons kantoor na acht maanden leidt tot de conclusie dat de IOS-procedure een succesvollere procedure lijkt te zijn dan de klassieke dagvaardingsprocedure : weinig betwisting, minder kosten en een snellere inning van de factuur. Wij komen tot dit besluit na begeleiding van meer dan 20.000 invorderingsdossiers.

De Wet voorziet dat de procedure enkel kan worden ingeleid door een advocaat. Lawcom moet eerst en vooral beoordelen of de vordering in aanmerking komt voor een IOS-procedure. Ongeveer 75 % van de onbetaald gebleven facturen van een onderneming aan een andere onderneming komt in aanmerking. Bij een positieve beoordeling wordt de debiteur door ons kantoor eerst aangemaand om alsnog vrijwillig over te gaan tot betaling van de openstaande factuur. Blijft de debiteur volharden, dan wordt het dossier aan de deurwaarder overgemaakt die een officiële aanmaning stuurt. Aan deze aanmaning moet een standaard antwoordformulier worden gevoegd waarin onder meer moet worden vermeld dat de schuldenaar de mogelijkheid heeft om binnen de maand na de betekening van de aanmaning :

  1. de onbetwiste schuld te betalen
  2. een afbetalingsplan te vragen
  3. of de onbetwiste schuld alsnog (gemotiveerd) te betwisten.

Wij stellen in de praktijk vast dat de schuld in nog geen 5% van de dossiers in deze fase alsnog betwist wordt.

Als een maand later blijkt dat de schuldenaar de ingevorderde schuld niet heeft betaald of betwist en er ook geen afbetalingsplan is overeengekomen, dan stelt de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van niet-betwisting op. Dit proces-verbaal geldt dan als titel (ter vervanging van een klassiek vonnis) op grond waarvan de opdrachtgever/schuldeiser desnoods de gedwongen uitvoering kan aanvatten (bijvoorbeeld door een uitvoerend beslag te leggen op de bankrekening van de schuldenaar). In deze fase kan de debiteur de schuld nog steeds betwisten, doch dan moet hij het initiatief nemen om een gerechtelijke procedure aan te vatten. In onze praktijk is dat tot op heden slechts 3 maal voorgevallen.

Lawcom beoordeelt de nieuwe IOS-procedure dan ook als een succes. Er wordt zeer weinig betwisting gevoerd of vertragingsmanoeuvres toegepast door de debiteurs, waardoor er sprake is van een snellere procedure. Gemiddeld wordt tot drie maanden gewonnen ten opzichte van de klassieke dagvaardingsprocedure. Ook de kosten liggen lager ; zowel langs de zijde van de advocaat die zich niet meer naar de rechtbank moet begeven, als langs de zijde van de deurwaarder die geen rol-of griffiekosten meer moet aanrekenen.

Share This