Wettelijk kader :

Ingevolge de Wet van 01/12/2016 werd de bestaande Belgische faillissementswetgeving gewijzigd.

Op 01/04/2017 werd het Centraal Register Solvabiliteit (REGSOL) in het leven geroepen met als doel de faillissementsdossiers maximaal elektronisch af te handelen (website : www.regsol.be ). Vanaf deze datum moeten alle schuldeisers van een failliete schuldenaar hun vorderingen digitaal indienen. De curator zal de elektronisch ingediende vorderingen verwerken. Alle partijen die betrokken zijn in een faillissementsdossier kunnen via digitale weg in de webapplicatie met elkaar communiceren in en over dit desbetreffend dossier.

De verplichting voor het digitaal indienen van een schuldvordering geldt niet voor natuurlijke personen en buitenlandse bedrijven, op voorwaarde dat zij niet worden vertegenwoordigd door een derde die beroepsmatig rechtsbijstand verleent (bv. een advocaat).

Het indienen van een schuldvordering langs elektronische weg is slechts mogelijk mits betaling van een retributie.

Onderscheid tussen bestaande en nieuwe faillissementen:

Bestaande faillissementen :

a) Een papieren faillissementsdossier blijft bestaan met alle stukken die zijn toegevoegd tot en met 31/03/2017. Dit dossier kan men blijven raadplegen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
b) Een digitaal faillissementsdossier zal worden aangemaakt voor alle stukken en documenten die worden toegevoegd vanaf 01/04/2017. Dit dossier is enkel te raadplegen via de site www.regsol.be

Dus ook voor bestaande faillissementen dient de schuldeiser vanaf 01/04/2017 zijn schuldvordering elektronisch in te dienen. Uitzondering hierop zijn de schuldvorderingen die provisioneel werden ingediend vóór 01/04/2017 ; de definitieve schuldvordering kan in dit geval nog schriftelijk ter griffie worden neergelegd.

Nieuwe faillissementen :

Enkel langs digitale weg kunnen de schuldvorderingen (zowel de provisionele als de definitieve) ingediend worden. Ook de raadpleging kan enkel via de site www.regsol.be.

Welke schuldeiser dient langs welke weg de schuldvordering in te dienen?

Soort schuldeiserVertegenwoordigd door een bijzondere gemachtigdeNIET vertegenwoordigd door een bijzondere gemachtigde
Belgisch rechtspersoondigitaal via platform (zelf of door de bijzondere gemachtigde)digitaal via platform
Belgisch natuurlijk persoondigitaal via platform (zelf of door de bijzondere gemachtigde)digitaal via platform of schriftelijk via curator
Belgisch natuurlijk persoondigitaal via platform
Buitenlands rechtspersoon (zonder inrichting in België)digitaal via platform (door de bijzondere gemachtigde)schriftelijk via curator
Buitenlands natuurlijk persoondigitaal via platform (door de bijzondere gemachtigde)schriftelijk via curator
Belgische overheidsinstellingschriftelijk via curator

Hoe kan een schuldvordering digitaal ingediend te worden?

De schuldvorderingen kunnen enkel en alleen via het openbaar gedeelte van www.regsol.be ingediend worden. Een gedetailleerde handleiding is terug te vinden op deze website.

Kostprijs

De kostprijs voor het indienen van een schuldvordering bedraagt 6,00 EUR. Deze kost wordt een “retributie” genoemd. Aangezien het een retributie is, is hierop geen BTW verschuldigd. Belgische overheidsinstellingen worden vrijgesteld van deze betaling.

Hoe lang is de digitaal opgeslagen informatie consulteerbaar?

Vanaf de datum van vonnis van sluiting van het faillissement wordt de elektronisch opgeslagen informatie bewaard voor een periode van 30 jaar. Daarna wordt ze overgeheveld naar het Rijksarchief.

Contact

Maria Van Bourgondiëlaan 33
8000 Brugge
tel: +32 (0) 50 64 19 00
fax: +32 (0) 50 64 19 01
info [at] lawcom.be
ON 0631.717.646

© Copyright Lawcom | Advocaten en Incasso | Privacy policy

Share This